Sino siya ang lakas ng dating lyrics

Sa pagsulat sa kongregasyon sa Corinto, nakita ni Pablo kung gaano ang pagbabago ng pagkatao na naganap noong unang siglo.

Sinabi niya: “Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diyus-diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga lalaking ukol sa di-natural na layunin, ni ang mga lalaking sumisiping ng paghiga sa mga kapuwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni Ngunit kayo’y nahugasan nang malinis.” (1 Corinto 6:9-11) Oo, ang mga taong imoral at palaaway, mga magnanakaw at mga lasenggo, ay nabago at naging ulirang mga Kristiyano. Papaanong ang pagkatao ng isang binatilyo ay lubusang binago ng mabisang lakas ng Bibliya?

(Awit 14:1-5; 15:1-5; , 24) Ating napapag-alaman na si David ay pinagpala dahilan sa kaniyang maka-Diyos na debosyon at pag-ibig sa katuwiran ngunit siya’y nagdusa ng mawalan siya ng pagpipigil sa sarili.

Nakikita natin ang masasamang bunga nang ang magagandang katangian ni Solomon ay sumamâ nang siya’y matanda na.

Nakakatulad na mga pagbabago ng pagkatao ang makikita ngayon.

Halimbawa, isang batang lalaki sa Timog Amerika ang naulila sa edad na siyam na taon.

Ating nakikita ang kaniyang mga pakikitungo sa sangkatauhan at namamasdan ang kaniyang napakaiinam na mga katangian, tulad baga ng kaniyang pag-ibig, kabaitan, kabutihan, kaawaan, at katuwiran.

(a) Pagka tayo’y nag-aaral ng Bibliya, ano ba ang ating natututuhan tungkol sa kanais-nais at di-kanais-nais na ugali ng pagkatao?

Sinabi ni Pablo na ang kanais-nais na bagong pagkatao ay hinuhubog “ayon sa larawan ng Isa na lumalang nito.” (Colosas ) Samakatuwid ang personalidad ng Kristiyano ay kailangang mapatulad sa sariling personalidad ng Diyos.

(Efeso 5:1) Sa pamamagitan ng Bibliya, ang personalidad ng Diyos ay nahahayag sa atin.

Siya’y lumaki na walang patnubay ng magulang at nagkaroon ng matitinding mga suliranin ng pagkatao.

Ganito ang kaniyang bida: “Nang ako’y sumapit na sa edad na 18, ako’y lubusang napalulong sa mga bawal na gamot at nakagugol na ng panahon sa bilangguan dahil sa pagnanakaw upang maipagpatuloy ko ang bisyong iyon.” Subalit, ang kaniyang tiyahin ay isa sa mga Saksi ni Jehova, at sa wakas ay kaniyang natulungan ang batang ito. Ilahad kung papaanong ang isang mahirap na suliranin sa pagkatao ay nalunasan sa tulong ng Bibliya.

Leave a Reply

  1. Webcam chatrooms adult australia 20-Sep-2019 03:16

    They insure that you are in a safe environment and there is no harassment tolerated.

  2. iii exchange language dating sites 24-Nov-2019 02:32

    Libby is a small animal Veterinarian and works part time in an inner Melbourne suburb.

  3. Brchatline 12-Oct-2020 04:54

    Speed dating is known for pleasant pastime, interesting conversations and new experience people gain after attending an event at least once.